გამოხატეთ გარანტია

C3 Manufacturing LLC გარანტიას იძლევა, რომ მოწოდებული პროდუქტი თავისუფალია მექანიკური დეფექტებისგან ან გაუმართავი სამუშაოებისგან შეძენის დღიდან ორი (2) წლის ვადით, იმ პირობით, რომ იგი შენარჩუნდება და გამოიყენება C3 Manufacturing LLC- ის ინსტრუქციის ან / და რეკომენდაციების შესაბამისად. ჩანაცვლების ნაწილები და რემონტი გარანტირებულია ოთხმოცდაათი (90) დღის განმავლობაში პროდუქტის შეკეთების ან ჩანაცვლებული ნაწილის რეალიზაციის დღიდან, რაც პირველი მოხდება. ეს გარანტია ეხება მხოლოდ თავდაპირველ შემსყიდველს. C3 Manufacturing LLC გათავისუფლდება ამ გარანტიით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულებისგან, თუ შეკეთება ან შეცვლა განხორციელდება სხვა პირების მიერ, გარდა მისი ავტორიზებული მომსახურე პერსონალისა, ან თუ პრეტენზია იწვევს პროდუქტის ბოროტად გამოყენებას. შპს C3 Manufacturing– ის არცერთ აგენტს, თანამშრომელს ან წარმომადგენელს არ შეუძლია დააკავშიროს C3 Manufacturing LLC– ს ამ ხელშეკრულებით გაყიდულ საქონელზე გარანტიის ნებისმიერი დამტკიცება, წარმოდგენა ან შეცვლა. C3 Manufacturing LLC არ იძლევა გარანტიას კომპონენტებთან ან აქსესუარებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ არის წარმოებული C3 Manufacturing LLC– სგან, მაგრამ გადასცემს მყიდველს ამ კომპონენტების მწარმოებლის ყველა გარანტიას. ეს გარანტია შეიცავს ყველა სხვა გარანტიას, EXPRESS- ს, იმპლიცირებულს ან წესდებას, და მკაცრად შეზღუდულია მისი პირობების შესაბამისად. C3 MANUFACTURING LLC სპეციალურად აცხადებს ნებისმიერი საქონლის სავაჭრო გარანტიას ან შესაბამისობას განსაკუთრებული მიზნისთვის.

ექსკლუზიური საშუალება

აშკარად შეთანხმებულია, რომ შემსყიდველის ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალება ზემოაღნიშნული გარანტიის დარღვევისათვის, შპს C3 Manufacturing- ის ნებისმიერი წამებითი საქციელისათვის, ნებისმიერი სხვა მოქმედების მიზეზით, უნდა იყოს შეკეთება და / ან ჩანაცვლება, C3 Manufacturing LLC- ის ვარიანტით ნებისმიერი მოწყობილობა ან მათი ნაწილები, რომლებიც გამოკვლევის შემდეგ შპს C3 Manufacturing- მა დაადასტურა, რომ არის წუნდებული. შესაცვლელი მოწყობილობა და / ან ნაწილები მყიდველის FOB მყიდველის დასახელებულ დანიშნულების ადგილს უფასოდ გადაეცემა. შპს C3 Manufacturing– ის შეუსრულებლობა, ნებისმიერი შეუსაბამოს შეკეთებას, არ იწვევს ამ წესით დადგენილ სამკურნალო საშუალებას მისი არსებითი მიზნის გაუქმებას.

თანმიმდევრული ზიანის გამორიცხვა

შემსყიდველს კონკრეტულად ესმის და ეთანხმება, რომ არავითარ შემთხვევაში C3 Manufacturing LLC პასუხისმგებელი იქნება შემსყიდველის წინაშე ნებისმიერი სახის ეკონომიკური, განსაკუთრებული, შემთხვევითი, ან მისგან გამოწვეული ზიანის ან ზარალის ანაზღაურებაზე, მათ შორის მოსალოდნელი მოგების დაკარგვასა და სხვა გამოწვეულ ზარალზე. საქონლის არ ფუნქციონირების გამო. ეს გამონაკლისი გამოიყენება საგარანტიო წესების დარღვევის, წამების საქციელის ან შპს C3 Manufacturing– ის წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი სხვა მიზეზის გამო.

მომხმარებლის პასუხისმგებლობა

ეს საქონელი ითვლება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაზე და, შესაბამისად, ამ ანაზღაურება არ ანაზღაურდება. მათ შორისაა: რუტინული შენარჩუნება და შემოწმება; მომსახურების საგნების ნორმალური ჩანაცვლება; ნორმალური გაუარესება გამოყენების და ზემოქმედების გამო; ისეთი ნაწილების ტარება, როგორიცაა ლანგარი, კარაბინის საქშენები და მუხრუჭები; ჩანაცვლება საჭიროა ბოროტად გამოყენების, ბოროტად გამოყენების ან არასათანადო ოპერაციული ჩვევების ან ოპერატორის გამო.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს C3 Manufacturing შპს 303-953-0874 ან [ელ.ფოსტით დაცულია]